“ SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor - Rešenje o davanju saglasnosti studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja odlagališta raskrivke „Saraka“

“ SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor - Rešenje o davanju saglasnosti studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja odlagališta raskrivke „Saraka“

Na osnovu čl. 25. i čl. 29.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

 O B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti nosiocu projekta SERBIA ZIJIN COPPER“ d.o.o. Bor, na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja odlagališta raskrivke „Saraka“ površinskog kopa Veliki Krivelj  a koju je izradio Rudarsko geološki fakultet iz Beograda.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na vebsajtu ministarstva   u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.