Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2x110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ''Тамнава Западно поље'' – ТС ''Ваљево 3'' – увођење у ТС 110/35 kV ''Уб'', укупне дужине од око 8 km

Решење о сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2x110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ''Тамнава Западно поље'' – ТС ''Ваљево 3'' – увођење у ТС 110/35 kV ''Уб'', укупне дужине од око 8 km

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


У складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник Р.Србије'' број 135/04, 36/09), Министарствo заштите животне средине дало је носиоцу пројекта предузећу ЈП Електромрежа Србије, Центар за инвестиције Београд сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње двоструког надземног вода 2x110 kV од ДВ 110 kV бр. 107/2 ТС ''Тамнава Западно поље'' – ТС ''Ваљево 3'' – увођење у ТС 110/35 kV ''Уб'', укупне дужине од око 8 km.

У складу са чланом 24. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), носилац пројекта је дужан да при раду предметног пројекта, у свему испоштује мере заштите животне средине утврђене у предметној студији, као и услове надлежних органа и организација.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства.


На одлуку о сагласности на предметну студију није дозвољена жалба. Носилац пројекта и заинтересованa јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења, односно од дана објављивања у средствима информисања.