Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog nadzemnog voda 2x110 kV od DV 110 kV br. 107/2 TS ''Tamnava Zapadno polje'' – TS ''Valjevo 3'' – uvođenje u TS 110/35 kV ''Ub'', ukupne dužine od oko 8 km

Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog nadzemnog voda 2x110 kV od DV 110 kV br. 107/2 TS ''Tamnava Zapadno polje'' – TS ''Valjevo 3'' – uvođenje u TS 110/35 kV ''Ub'', ukupne dužine od oko 8 km

Na osnovu čl. 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E


U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (''Sl. glasnik R.Srbije'' broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je nosiocu projekta preduzeću JP Elektromreža Srbije, Centar za investicije Beograd saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog nadzemnog voda 2x110 kV od DV 110 kV br. 107/2 TS ''Tamnava Zapadno polje'' – TS ''Valjevo 3'' – uvođenje u TS 110/35 kV ''Ub'', ukupne dužine od oko 8 km.

U skladu sa članom 24. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), nosilac projekta je dužan da pri radu predmetnog projekta, u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva.


Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.