Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Производни комплекс за аутомобилску индустрију MINTH, са пратећим објектима и инфраструктуром, Град Шабац

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Производни комплекс за аутомобилску индустрију MINTH, са пратећим објектима и инфраструктуром, Град Шабац

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Производни комплекс за аутомобилску индустрију MINTH, са пратећим објектима и инфраструктуром – производни објекат, постројење за третман технолошке отпадне воде, складиште хемикалија, складиште отпада, котларница, све на к.п. 2780/54 КО Мајур, Град Шабац, које је заведено под бројем 353-02-528/2023-03.

Увид у донето Решење о потреби предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.