Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Proizvodni kompleks za automobilsku industriju MINTH, sa pratećim objektima i infrastrukturom, Grad Šabac

Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Proizvodni kompleks za automobilsku industriju MINTH, sa pratećim objektima i infrastrukturom, Grad Šabac

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Proizvodni kompleks za automobilsku industriju MINTH, sa pratećim objektima i infrastrukturom – proizvodni objekat, postrojenje za tretman tehnološke otpadne vode, skladište hemikalija, skladište otpada, kotlarnica, sve na k.p. 2780/54 KO Majur, Grad Šabac, koje je zavedeno pod brojem 353-02-528/2023-03.

Uvid u doneto Rešenje o potrebi predmetne studije može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na Rešenje o potrebi, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.