Општина Рашка - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција, проширење и доградња водоводног система Копаоник – I фаза изградње

Општина Рашка - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција, проширење и доградња водоводног система Копаоник – I фаза изградње

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција, проширење и доградња водоводног система Копаоник – I фаза изградње, на катастарским парцелама бр. 90/1, 2/5, 2/62, 4/33, 2/2, 2/11, 2457/1, 2457/2, 2/7, 2465, 2457/4, 2457/6, 5/1, 1158/2, 16/1, 15, 14/1, 108/1, 109, 118, 19/1, 17, 14/13, 24/1, 76, 77, 899, 13/1, 903, 87/1, 11, 86/1, 86/2, 86/3, 2527/1, 2461/1, 12461/1, 10/1, 11/1, 2/1, 10/6, 3/1, 3/3, 2/20, 2/66, 4/20, 4/74, 4/89, 4/84, 5/3, 5/5, 10006/5, 5/2, 9/3, 2/37, 2/100, 2/65, 2/61, 2/55, 4/41, 4/43, 4/83, 4/74, 4/44, 4/48, 4/32, 2/8, 2/19, 4/27, 4/29, 4/23, 2464/2, 2470/3, 2464/3, 2464/1, 2467/2 и 4/75 КО Копаоник, Општине Рашка, на подручју НП „Копаоник“,  заведен под бројем 353-02-00428/2021-03 од 17.02.2021. године, носиоца пројекта Општина Рашка, Општинска управа.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа, а путем овог органа.