''Moravacem“ d.o.o.-Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Употреба неопасних отпада као алтернативних сировина у сировинској мешавини у постојећим постројењима

''Moravacem“ d.o.o.-Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Употреба неопасних отпада као алтернативних сировина у сировинској мешавини у постојећим постројењима

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

    

    О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Употреба неопасних отпада као алтернативних сировина у сировинској мешавини у постојећим постројењима у комплексу фабрике Моравацем д.о.о. у Поповцу, на  к.п. број 2226 КО Поповац, Општина  Параћин,  заведен под бројем 353-02-01556/2021-03, носиоца пројекта  ''Moravacem“ d.o.o., Бранка Ристића 8, 35254 Поповац – Параћин.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном, односно локалном листу, а путем овог органа.