JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu idejnog projekta izgradnje državnog puta IV reda, Užice-Kadinjača-Bajina Bašta, deonica obilazak Užica, na potezu Zlativorski put

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu idejnog projekta izgradnje državnog puta IV reda, Užice-Kadinjača-Bajina Bašta, deonica obilazak Užica, na potezu Zlativorski put

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu idejnog projekta izgradnje državnog puta IV reda br. 28 (M-19.1) Užice-Kadinjača-Bajina Bašta, deonica obilazak Užica, na potezu Zlativorski put (petlja „Surduk“) -Sinjevac-Volujac, ( km 0+000-4+845km), na KP u KO Užice, KO Buar i KO Stapari, na teritoriji grada Užica, zaveden pod brojem 353-02-02715/2023-03 od 13.07.2023. godine, nosioca projekta JP „Putevi Srbije“ Bulevar kralja Aleksandra br. 282 Beograd.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva  u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.