ЈП "Електропривреда Србије" - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на жив. средину пројекта: Изградња постројења за одсумпоравање димних гасова блокова Б1 и Б2, на локацији ТЕ "Никола Тесла Б"

ЈП "Електропривреда Србије" - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на жив. средину пројекта: Изградња постројења за одсумпоравање димних гасова блокова Б1 и Б2, на локацији ТЕ "Никола Тесла Б"

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња постројења за одсумпоравање димних гасова блокова Б1 и Б2, на локацији ТЕ „Никола Тесла Б“, КО Ушће,  заведен под бројем 353-02-01113/2021-03 од 12.04.2021. године, носиоца пројекта Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, Балканска 13, 11 000 Београд.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа, а путем овог органа.