JP "Elektroprivreda Srbije" - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na živ. sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE "Nikola Tesla B"

JP "Elektroprivreda Srbije" - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na živ. sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE "Nikola Tesla B"

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova blokova B1 i B2, na lokaciji TE „Nikola Tesla B“, KO Ušće,  zaveden pod brojem 353-02-01113/2021-03 od 12.04.2021. godine, nosioca projekta Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, Balkanska 13, 11 000 Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, a putem ovog organa.