"HENKEL Srbija" д.o.o. - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља - КО Дедина, град Крушевац

"HENKEL Srbija" д.o.o. - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља - КО Дедина, град Крушевац

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља - изградња објекта, транспортног моста за транспорт готовог производа, уређење приступних саобраћајница са уређењем пешачких стаза и паркингом, на кат. парц. бр. 2880 КО Дедина, град Крушевац,  заведен под бројем 353-02-00892/2021-03 од 26.03.2021. године, носиоца пројекта  „HENKEL Srbija“ d.o.o., Булевар ослобођења 383, 11040 Београд.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа, а путем овог органа.