"HENKEL Srbija" d.o.o. - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja - KO Dedina, grad Kruševac

"HENKEL Srbija" d.o.o. - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja - KO Dedina, grad Kruševac

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja fabrike za proizvodnju kapsula za mašinsko pranje rublja - izgradnja objekta, transportnog mosta za transport gotovog proizvoda, uređenje pristupnih saobraćajnica sa uređenjem pešačkih staza i parkingom, na kat. parc. br. 2880 KO Dedina, grad Kruševac,  zaveden pod brojem 353-02-00892/2021-03 od 26.03.2021. godine, nosioca projekta  „HENKEL Srbija“ d.o.o., Bulevar oslobođenja 383, 11040 Beograd.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, a putem ovog organa.