Градска управа града Београда - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазна изградња постројења за пречишћавање отпадних вода

Градска управа града Београда - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазна изградња постројења за пречишћавање отпадних вода

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазна изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на кп.бр. 2379/1, 2382/1, 2402, 2404/2, 2405/2, 2406, 2413, 2410/2, са колектором на кп.бр. 2408, 2401, 2400 и изливном грађевином на кп.бр. 2400 КО Барич, на територији општине Обреновац, заведено под бројем 353-02-00412/2023-03, носиоца пројекта Градска управа града Београда, Драгослава Јовановића бр. 2 за потребе Општинске управе Обреновац, Вука Караџића бр. 74.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.