Gradska uprava grada Beograda - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazna izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Gradska uprava grada Beograda - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazna izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta fazna izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na kp.br. 2379/1, 2382/1, 2402, 2404/2, 2405/2, 2406, 2413, 2410/2, sa kolektorom na kp.br. 2408, 2401, 2400 i izlivnom građevinom na kp.br. 2400 KO Barič, na teritoriji opštine Obrenovac, zavedeno pod brojem 353-02-00412/2023-03, nosioca projekta Gradska uprava grada Beograda, Dragoslava Jovanovića br. 2 za potrebe Opštinske uprave Obrenovac, Vuka Karadžića br. 74.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.