„BTK REAL ESTATE DEVELOPMENT DOO“ Paraćin - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu idejnog projekta fazne izgradnje turističkog kompleksa u okviru celine „Etno naselje“

„BTK REAL ESTATE DEVELOPMENT DOO“ Paraćin - Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu idejnog projekta fazne izgradnje turističkog kompleksa u okviru celine „Etno naselje“

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o potrebi i određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu idejnog projekta fazne izgradnje turističkog kompleksa u okviru celine „Etno naselje“ P0+Sut+Pr+Gal+2S+2Pk , na kp.br.6/5, 6/6 i 6/7 KO Brzeće, lokalitet „Jaram“, opština Brus, zaveden pod brojem 353-02-02053/2023-03 od 30.05.2023. godine, nosioca projekta „BTK REAL ESTATE DEVELOPMENT DOO“, ul. Kosmajski put br.1, 35250 Paraćin.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 424, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.