„Bechtel ENKA UK Limited“ огранак Београд-Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња привремених објеката-бетонске базе и постројења за сепарацију и прање агрегата„Богдање“општина Трстеник

„Bechtel ENKA UK Limited“ огранак Београд-Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња привремених објеката-бетонске базе и постројења за сепарацију и прање агрегата„Богдање“општина Трстеник

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња привремених објеката - бетонске базе и постројења за сепарацију и прање агрегата „Богдање“ са пратећим садржајима на km 47+500, на изградњи Моравског коридора, на катастарским парцелама КО Богдање, општина Трстеник, заведено под бројем 353-02-04592/2022-03, носиоца пројекта „Bechtel ENKA UK Limited“ огранак Београд, ул. Ресавска бр. 23 Београд.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.