"AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION" DOO - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња привремене инсталације компримованог природног гаса на KО Кнежевац - Раковица

"AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION" DOO - Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња привремене инсталације компримованог природног гаса на KО Кнежевац - Раковица

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња привремене инсталације компримованог природног гаса (КПГ) за потребе технолошких потрошача у оквиру привременог комплекса асфалтне, бетонске базе и градилишног кампа у функцији изградње дела пута Обилазнице око Београда, деоница Остружница - Бубањ поток, на к.п. бр. 2096, 2097, 2098 и 2099 К.О. Кнежевац, на територији градске општине Раковица, заведен под бројем 353-02-00361/2021-03 од 09.02.2021. године, носиоца пројекта AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION DOO, Омладинских бригада 90 б, Београд

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа, а путем овог органа.