"AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION" DOO - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja privremene instalacije komprimovanog prirodnog gasa na KO Kneževac - Rakovica

"AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION" DOO - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja privremene instalacije komprimovanog prirodnog gasa na KO Kneževac - Rakovica

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja privremene instalacije komprimovanog prirodnog gasa (KPG) za potrebe tehnoloških potrošača u okviru privremenog kompleksa asfaltne, betonske baze i gradilišnog kampa u funkciji izgradnje dela puta Obilaznice oko Beograda, deonica Ostružnica - Bubanj potok, na k.p. br. 2096, 2097, 2098 i 2099 K.O. Kneževac, na teritoriji gradske opštine Rakovica, zaveden pod brojem 353-02-00361/2021-03 od 09.02.2021. godine, nosioca projekta AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION DOO, Omladinskih brigada 90 b, Beograd

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, a putem ovog organa.