ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282 11050 Београд 22-Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта тунела испод превоја Кадињача на државном путу IБ реда бр. 2

ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282 11050 Београд 22-Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта тунела испод превоја Кадињача на државном путу IБ реда бр. 2

На основу чл. 10. став 7. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

    

                    О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта тунела испод превоја Кадињача на државном путу IБ реда бр. 28, деоница: Дуб-Дубци, од км 0+000,00 до км 6+282,12, укупне дужине L = 6,28 км, заведен под бројем 353-02-00482/2022-03, носиоца пројекта ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282  11050 Београд 22.

 Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 424 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном, односно локалном листу, а путем овог органа.