JP „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282 11050 Beograd 22-Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta tunela ispod prevoja Kadinjača na državnom putu IB reda br. 2

JP „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282 11050 Beograd 22-Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta tunela ispod prevoja Kadinjača na državnom putu IB reda br. 2

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

    

                    O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta tunela ispod prevoja Kadinjača na državnom putu IB reda br. 28, deonica: Dub-Dubci, od km 0+000,00 do km 6+282,12, ukupne dužine L = 6,28 km, zaveden pod brojem 353-02-00482/2022-03, nosioca projekta JP „Putevi Srbije“, Bulevar kralja Aleksandra 282  11050 Beograd 22.

 Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 424 kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom, odnosno lokalnom listu, a putem ovog organa.