ЈП „Електропривреда Србије“ огранак РБ „Колубара“ Лазаревац - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину

ЈП „Електропривреда Србије“ огранак РБ „Колубара“ Лазаревац - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта проширења ПК „Поље Г“ у рударском басену Колубара, КО Вреоци на територији општине Лазаревац, заведено под бројем 353-02-02167/2022-03, носиоца пројекта ЈП „Електропривреда Србије“ огранак РБ „Колубара“ ул. Светог Саве бр. 1 Лазаревац.

Експлоатационо поље је дефинисано следећим координатама темених тачака:

Ред. Број.

y

x

Ред. Број

y

x

1

7 442 618

4 923 000

9

7 441 070

4 921 831

2

7 442 701

4 922 250

10

7 441 653

4 921 831

3

7 442 727

4 922 000

11

7 441 315

4 921 621

4

7 442 767

4 921 607

12

7 441 688

4 921 293

5

7 442 712

4 921 148

13

7 442 653

4 921 293

6

7 442 663

4 921 091

14

7 442 675

4 921 447

7

7 441 663

4 921 178

15

7 442 692

4 921 705

8

7 441 070

4 921 632

16

7 442 556

4 923 000

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.