JP „Elektroprivreda Srbije“ ogranak RB „Kolubara“ Lazarevac - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

JP „Elektroprivreda Srbije“ ogranak RB „Kolubara“ Lazarevac - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta proširenja PK „Polje G“ u rudarskom basenu Kolubara, KO Vreoci na teritoriji opštine Lazarevac, zavedeno pod brojem 353-02-02167/2022-03, nosioca projekta JP „Elektroprivreda Srbije“ ogranak RB „Kolubara“ ul. Svetog Save br. 1 Lazarevac.

Eksploataciono polje je definisano sledećim koordinatama temenih tačaka:

Red. Broj.

y

x

Red. Broj

y

x

1

7 442 618

4 923 000

9

7 441 070

4 921 831

2

7 442 701

4 922 250

10

7 441 653

4 921 831

3

7 442 727

4 922 000

11

7 441 315

4 921 621

4

7 442 767

4 921 607

12

7 441 688

4 921 293

5

7 442 712

4 921 148

13

7 442 653

4 921 293

6

7 442 663

4 921 091

14

7 442 675

4 921 447

7

7 441 663

4 921 178

15

7 442 692

4 921 705

8

7 441 070

4 921 632

16

7 442 556

4 923 000

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.