''Serbia Zijin Mining'' д.о.о, Бор - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складишта запаљивих течности и складишта опасног отпада на територији КО Брестовац, на подручју града Бора

''Serbia Zijin Mining'' д.о.о, Бор - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складишта запаљивих течности и складишта опасног отпада на територији КО Брестовац, на подручју града Бора

На основу чл. 10. став 6. а у вези са чл. 29. став 1. и чл. 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складишта запаљивих течности и складишта опасног отпада на к.п.бр. 33674, 33682, 33683, 33639 и 33671, на територији КО Брестовац, на подручју града Бора, на захтев носиоца пројекта, предузећа ''Serbia Zijin Mining'' d.о.о, из Бора, Суваја 185а, Брестовац, а које је заведено под бројем 353-02-1562/2021-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428,  као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања оглас