''Serbia Zijin Mining'' d.o.o, Bor - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladišta zapaljivih tečnosti i skladišta opasnog otpada na teritoriji KO Brestovac, na području grada Bora

''Serbia Zijin Mining'' d.o.o, Bor - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladišta zapaljivih tečnosti i skladišta opasnog otpada na teritoriji KO Brestovac, na području grada Bora

Na osnovu čl. 10. stav 6. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i čl. 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladišta zapaljivih tečnosti i skladišta opasnog otpada na k.p.br. 33674, 33682, 33683, 33639 i 33671, na teritoriji KO Brestovac, na području grada Bora, na zahtev nosioca projekta, preduzeća ''Serbia Zijin Mining'' d.o.o, iz Bora, Suvaja 185a, Brestovac, a koje je zavedeno pod brojem 353-02-1562/2021-03.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428,  kao i na službenom sajtu Ministarstva, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglas