Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње бране и вишенаменске акумулације Струганик, на територији КО Паштрић, КО Струганик, КО Горњи Лајковац и КО Брежђе

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње бране и вишенаменске акумулације Струганик, на територији КО Паштрић, КО Струганик, КО Горњи Лајковац и КО Брежђе

 На основу члана 10. став 7. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње бране и вишенаменске акумулације Струганик, на територији КО Паштрић, КО Струганик, КО Горњи Лајковац и КО Брежђе, и то К.О. Паштрић, целе катастарске парцеле: 1226, 1229/1, 1129/2, 1230, 1233, 1242, 1243/1, 1243/2, 1244, 1255, 1256, 1260/1, 1260/2, 1261, 1263 и 1287. делови катастарских парцела: 1035/1, 1036, 1043, 1224/2, 1225/1, 1225/2, 1227/2, 1228/2, 1234, 1241, 1245, 1253, 1254, 1257, 1259/1, 1259/2, 1259/3, 1262/1, 1262/2 и 1277,  К.О. Струганик, целе катастарске парцеле: 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 4, 11, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/1, 53, 54/1, 55/3, 56, 57, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76/2, 77/2, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 1103 и 1107, делови катастарских парцела: 3/1, 3/2, 5, 6, 8/1, 8/2, 12/1, 12/2, 12/4, 19/1, 19/2, 22/1, 22/3, 35, 39/2, 40/1, 41, 46/1, 46/2, 47, 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 54/2, 55/2, 58, 60/1, 60/2, 63, 65, 66/1, 67, 68, 70, 76/1, 77/1, 89, 90/1, 90/2, 92, 132/1, 132/2, 132/3, 140, 150/1, 150/2, 151, 152, 154/1, 155/1, 711/2, 711/3, 1084, 1104 и 1083, К.О. Горњи Лајковац, целе катастарске парцеле: 4, 5/1, 5/2, 8, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 38, 46/4, 50 и 51, делови катастарских парцела: 1, 3, 6, 7, 9/1, 9/2, 12, 15, 16, 17, 21, 26/1, 26/2, 28, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 37, 39, 43, 44, 45, 46/1, 46/3, 47, 49/1, 49/2, 49/4, 52, 59, 192/1, 193, 194/2, 2326, 2359 и 2360, К.О. Брежђе, целе катастарске парцеле: 93, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1, 106, 108, 109, 110, 112, 115, 116, 117/1, 117/2, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 143/4, 465, 469, 470, 471, 472, 899, 907, 908 и 1781, делови катастарских парцела: 91/2, 92, 94, 95, 96, 105/2, 107, 113, 118, 119, 125, 126, 135, 140, 142/1, 142/2, 142/3, 143/1, 143/2, 143/3, 148/1, 468, 473/1, 473/2, 473/3, 473/4, 474/1, 474/2, 475, 476, 477, 481/1, 483/1, 899, 900, 906, 907, 909, 910, 911, 912, 1765 и 1782, све на подручју СО Мионица, као и да је одредило њен обим и садржај, на захтев носиоца пројекта, ЈВП ''Србијаводе'' Београд, Булевар уметности 2А, Нови Београд, а које је заведено под бројем 353-02-3175/2022-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарствa заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.