ПР ''ПЕТРОВИЋ КОП'', Горњи Катун код Варварина - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита реке Велике Мораве

ПР ''ПЕТРОВИЋ КОП'', Горњи Катун код Варварина - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита реке Велике Мораве

На основу чл. 10. став 6. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита реке Велике Мораве, на стационажи од км 172+315 до км 172+881, на делу к.п.бр. 11188, КО Обреж, на територији СО Варварин, на захтев носиоца пројекта, ПР ''ПЕТРОВИЋ КОП'', село Горњи Катун, код Варварина, а које је заведено под бројем 353-02-2009/2020-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428,  као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Влади на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања оглас.