Марија Тепшић, Бајина Башта - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња викенд објекта спратности По+П+Пк на к.п. бр. 1752/2 КО Мала Река, на територији општине Бајина Башта

Марија Тепшић, Бајина Башта - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња викенд објекта спратности По+П+Пк на к.п. бр. 1752/2 КО Мала Река, на територији општине Бајина Башта

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња викенд објекта спратности По+П+Пк на к.п. бр. 1752/2 КО Мала Река, на територији општине Бајина Башта, носиоца пројекта Марија Тепшић, Стевана Мокрањца бр. 2  Бајина Башта, које је заведено под бројем 353-02-02009/2022-03.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.