''КУРТОВИЋ СИСТЕМ'' д.о.о, из Београда - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине на делу к.п.бр. 2478, 2479 и 2480, КО Шор, на територији града Лознице

''КУРТОВИЋ СИСТЕМ'' д.о.о, из Београда - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине на делу к.п.бр. 2478, 2479 и 2480, КО Шор, на територији града Лознице

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и чл. 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Дрине, на стационажи од км 46+600 до км 46+750, на делу к.п.бр. 2478, 2479 и 2480, КО Шор, на територији града Лознице, на захтев носиоца пројекта,  предузећа ''КУРТОВИЋ СИСТЕМ'' д.о.о, из Београда, Косте Главинића 1, а које је заведено под бројем 353-02-2393/2022-03.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, канцеларија 428,  као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања оглас.