ЈП "Путеви Србије" - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција путног објекта (моста) на km 62+530 државног пута IIA реда бр.194, КО Рутоши - Нова Варош

ЈП "Путеви Србије" - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција путног објекта (моста) на km 62+530 државног пута IIA реда бр.194, КО Рутоши - Нова Варош

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција путног објекта (моста) на km 62+530 државног пута IIA реда бр.194 на кп.бр. 6067, 2980/2, 6048, 2922/2, 2880/2 и 6055 КО Рутоши Нова Варош носиоца пројекта ЈП „Путеви Србије“,  заведено под бројем 353-02-03500/2022-03.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.