Belgrade airport“ d.o.o. Сурчин - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње периметарског пута – помоћног објекта за приступ периметарској огради за потребе одржавања, на аеродрому „Никола Тесла“

Belgrade airport“ d.o.o. Сурчин - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње периметарског пута – помоћног објекта за приступ периметарској огради за потребе одржавања, на аеродрому „Никола Тесла“

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње периметарског пута – помоћног објекта за приступ периметарској огради за потребе одржавања, на аеродрому „Никола Тесла“ на кп.бр. 5265, 5252, 3733 и 5251 КО Сурчин, на територији града Београда, заведено под бројем 353-02-03465/2022-03, носиоца пројекта „Belgrade airport“ d.o.o. 11180 Београд 59 Сурчин.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.