Rešenje kojim je data saglasnost nosiocu projekta preduzeću YUNIRISK d.o.o iz Beograda, Simina 18, na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za inertizaciju industrijskog otpada sa MID-MIX reaktorom u krugu fabrike ''21. maj'' u Rakovici

Rešenje kojim je data saglasnost nosiocu projekta preduzeću YUNIRISK d.o.o iz Beograda, Simina 18, na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za inertizaciju industrijskog otpada sa MID-MIX reaktorom u krugu fabrike ''21. maj'' u Rakovici

Na osnovu čl. 24 i 25., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće  

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim je data saglasnost nosiocu projekta preduzeću YUNIRISK d.o.o iz Beograda, Simina 18, na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za inertizaciju industrijskog otpada sa MID-MIX reaktorom u krugu fabrike ''21. maj'' u Rakovici. Uvid u doneto Rešenje se može izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva. Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.