Rešenje da je nosilac projekta VODOVOD KRUŠEVAC iz Kruševca, Dušanova 46 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca

Rešenje da je nosilac projekta VODOVOD KRUŠEVAC iz Kruševca, Dušanova 46 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće     

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

                 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje  da je nosilac projekta VODOVOD KRUŠEVAC iz Kruševca, Dušanova 46 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Kruševca na KP 3453 KO Bivolje, teritorija Grada Kruševca, na koju je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dalo rešenje o saglasnosti br. 353-02-00682/2013-05 od 01.06.2015. Obaveza nosioca projekta je da Studiju ažurira u skladu sa Lokacijskim uslovima br. 350-01-00222/2017-14 od 17.07.2017. koje je izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.  Zainteresovana javnost može da izvrši uvid doneto rešenje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.