Решење да је носилац пројекта STEEL-IMPEX d.o.o. из Новог Сада-Сремска Каменица, Вихорска 35 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана отпадних возила и електричног и електронског отпада на КП 5297/2 КО Краљево, територија Града Краљева

Решење да је носилац пројекта STEEL-IMPEX d.o.o. из Новог Сада-Сремска Каменица, Вихорска 35 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана отпадних возила и електричног и електронског отпада на КП 5297/2 КО Краљево, територија Града Краљева

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће     

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

                Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење  да је носилац пројекта STEEL-IMPEX d.o.o. из Новог Сада-Сремска Каменица, Вихорска 35 у обавези да ажурира Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења и третмана отпадних возила и електричног и електронског отпада на КП 5297/2 КО Краљево, територија Града Краљева, на коју је Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине дало решење о сагласности бр.    353-02-00817/2013-05 од 05.02.2014. Носилац пројекта је у обавези да посебно обради поглавља у којима се одступило од претходних пројектних решења, а односи се на третман и складиштење електричног и електронског отпада. Заинтересована јавност може да изврши увид донето решење у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом  Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.