Rešenje da je nosilac projekta STEEL-IMPEX d.o.o. iz Novog Sada-Sremska Kamenica, Vihorska 35 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i tretmana otpadnih vozila i električnog i elektronskog otpada na KP 5297/2 KO Kraljevo, teritorija Grada Kraljeva

Rešenje da je nosilac projekta STEEL-IMPEX d.o.o. iz Novog Sada-Sremska Kamenica, Vihorska 35 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i tretmana otpadnih vozila i električnog i elektronskog otpada na KP 5297/2 KO Kraljevo, teritorija Grada Kraljeva

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće     

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

                Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje  da je nosilac projekta STEEL-IMPEX d.o.o. iz Novog Sada-Sremska Kamenica, Vihorska 35 u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i tretmana otpadnih vozila i električnog i elektronskog otpada na KP 5297/2 KO Kraljevo, teritorija Grada Kraljeva, na koju je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine dalo rešenje o saglasnosti br.    353-02-00817/2013-05 od 05.02.2014. Nosilac projekta je u obavezi da posebno obradi poglavlja u kojima se odstupilo od prethodnih projektnih rešenja, a odnosi se na tretman i skladištenje električnog i elektronskog otpada. Zainteresovana javnost može da izvrši uvid doneto rešenje u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.