Rešenje da je nosilac projekta NEVENA COLOR D.O.O. IZ Leskovca, Đorđa Stamenkovića bb u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat promene namene magacina gotovih proizvoda u proizvodni pogon

Rešenje da je nosilac projekta NEVENA COLOR D.O.O. IZ Leskovca, Đorđa Stamenkovića bb u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat promene namene magacina gotovih proizvoda u proizvodni pogon

Na osnovu čl. 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće  

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

                 Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje da je nosilac projekta NEVENA COLOR D.O.O. IZ Leskovca, Đorđa Stamenkovića bb u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat promene namene magacina gotovih proizvoda u proizvodni pogon, na KP 1908/5 KO Leskovac, u skladu sa lokacijskim uslovima br. 350-02-00238/2017-14 od 21.08.2017. koje je izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zaveden pod brojem 353-02-02607/2016-16 od 21.12.2016. Nosilac projekta je u obavezi da posebno obradi promenu namene magacina gotove robe u proizvodni pogon kao proširenje ranijeg projekta rekonstrukcije i adaptacija magacina tečnih sirovina u proizvodni pogon i rekonstrukcije i adaptacija proizvodnog pogona stradalog u požaru 2006., za koju je kod nadležnog organa pribavljena saglasnost br. 353-02-00507/2011-02 od 31.05.2012 Zainteresovana javnost može da izvrši uvid doneto rešenje u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.