Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Rešenje o obimu i sadržaju za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE Đerdap 2

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Rešenje o obimu i sadržaju za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE Đerdap 2

Na osnovu člana 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, određuje obim i sadržaj za ažuriranje Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta sanacije, adaptacije i rekonstrukcije brodske prevodnice HE Đerdap 2, na katastarskim parcelama broj 15809/4, 15809/5, 15809/6, 5675/2 i 5006 KO Dušanovac, na katastarskoj parceli broj 7642/1 KO Mihajlovac i katastarskoj parceli broj 6048/1 KO Prahovo.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu rešenja svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu Ministarstva.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Vladi Republike Srbije, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana prijema rešenja, odnosno od dana obaveštavanja zainteresovane javnosti o donetom rešenju.