ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2023. годину („Службени гласник РС“, број 138/22) на Разделу 25, Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, Програмска активност 0406-Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, Програмска активност 5003 – Набавка опреме за сакупљање и рециклажу, 512  Економска класификација – машине и алати, опредељена су средства у износу од 500,000,000 динара.

Министарство заштите животне средине је дана 09. јануар 2023. године, на свом званичном сајту објавило Јавни позив локалним самоуправама којим исте позива да доставе податке о својим потребама у вези са опремом за сакупљање отпада, све у циљу унапређења и заштите животне средине на линку https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/poziv-lokalnim-samoupravama-za-prijavljivanje-potreba-u-vezi-sa-opremom-za-sakupljanje-otpada-u-cilju-unapredjenja-i-zastite-zivotne-sredine-u-2023-godini-koja-ce-se-davati-na-koriscenje.

Рок за подношење података је 13. јануар 2023. године до 10 часова.

На јавни позив одазвало се 133 јединица локалне самоуправе.

На основу исказанх потреба јединица локалних самоуправа, одлучено је да се спроведе  јавна набавка са циљем обезбеђивања тражене опреме за сакупљање и рециклажу отпада.

Средства за финансирање предметне јавне набавке обезбеђена су Законом о буџету за 2022. годину на Разделу 25, Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, финансијским планом Министарства заштите животне средине за 2023. годину као и Планом јавних набавки за 2023. годину, на конту 512400.

Уговор о куповини опреме за сакупљање и рециклажу отпада - канте за смеће и контејнери, закључен је 14.03.2023. године - Партија 2, по спроведеном поступку јавне набавке покренутог Одлуком о спровођењу поступка број 404-02-13/2023-09 од 06.02.2023. године. Уговор је закључен по основу Одлуке о додели уговора број 404-02-13-2/2023-09 од 13.03.2023. године, која је објављена на Порталу јавних набавки 13.03.2023. године.

Укупна количина канти по конкурсној документацији износила је 7.544 а контејнера 1.382.

Уговорена вредност опреме је 56.520.200,00 динара без ПДВ.

Критеријуми за давање опреме на коришћење ЈЛС прописани су на следећи начин:

Све ЈЛС које су пријавиле потребу, а припадају 4. степену развијености-изразито недовољно развијених ЈЛС и девастираних подручја по Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, добиће на коришћење опрему по следећој формули:

Канте 240 Л: пријављени број од стране ЈЛС х 40 %

Контејнери 1100 Л: пријављени број од стране ЈЛС х 23 %

Списак јединица локалне самоуправе, врсте и количине опреме која ће бити дата на коришћење, дат је у Табели како следи:

Р.бр.

ЈЛС

Контејнер

Канте

1

Општина Тутин

182

400

2

Бела Паланка

16

1,070

3

Рековац

5

6

4

Мало Црниће

23

200

5

Општина Жагубица

5

0

6

Мали Зворник

57

4

7

Варварин

69

8

8

Општина Петровац

на Млави

69

400

9

Општина Рашка 

23

40

10

Општина Прешево

39

0

11

Владичин Хан

23

100

12

Сурдулица

30

200

13

Гаџин Хан

45

0

14

Куршумлија

7

80

15

 Кучево

23

40

16

Мионица

23

120

17

Голубац

45

200

18

Општина Трговиште

23

16

19

Димитровград

23

80

20

Општина Крупањ

34

40

21

Алексинац

27

282

22

Брус

88

52

23

Општина Прибој

46

815

24

Медвеђа  

5

20

25

Мерошина

16

200

26

Пријепоље

45

100

27

Сврљиг

52

885

28

Лебане

12

20

29

Општина Ражањ

69

40

30

Општина Опово

5

0

31

Књажевац

12

42

32

Житорађа

69

120

33

Сјеница

55

80

34

Љиг

69

120

35

Дољевац

5

0

36

Бабушница

31

542

37

Власотинце

12

1,222

 

укупно

1,382

7,544