ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2022. годину („Службени гласник РС“, број 110/21) на Разделу 25, Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, Програмска активност 0406-Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, Програмска активност 5003 – Набавка опреме за сакупљање и рециклажу, 512  Економска класификација – машине и алати, опредељена су средства у износу од 360,000,000 динара.

Министарство заштите животне средине је дана 27. децембра 2021. године, на свом званичном сајту објавило Јавни позив локалним самоуправама којим исте позива да доставе податке о својим потребама у вези са опремом за сакупљање отпада, све у циљу унапређења и заштите животне средине на линку https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/poziv-lokalnim-samoupravama-za-prijavljivanje-potreba-u-vezi-sa-opremom-za-sakupljanje-otpada-u-cilju-unapredjenja-i-zastite-zivotne-sredine-u-2022-godini-koja-ce-se-davati-na-koriscenje.

Рок за подношење података је 29. децембра 2021. године до 10 часова.

На јавни позив одазвало се 123 јединица локалне самоуправе.

На основу исказанх потреба јединица локалних самоуправа, одлучено је да се спроведе  јавна набавка са циљем обезбеђивања тражене опреме за сакупљање и рециклажу отпада.

Средства за финансирање предметне јавне набавке обезбеђена су Законом о буџету за 2022. годину на Разделу 25, Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, финансијским планом Министарства заштите животне средине за 2022. годину као и Планом јавних набавки за 2022. годину, на конту 512400.

Уговор о куповини опреме за сакупљање и рециклажу отпада-канте за смеће и контејнери, закључен је 25.02.2022. године-Партија 2, по спроведеном поступку јавне набавке покренутог Одлуком о спровођењу поступка број 404-02-42/21-09 од 18.01.2022. године. Уговор је закључен по основу Одлуке о додели уговора број 404-02-2/2022-09 од 22.02.2022. године, која је објављена на Порталу јавних набавки 22.02.2022.

Укупна количина канти по конкурсној документацији износила је 12.800, а контејнера 2.260.

Уговорена вредност опреме је 89.698.800,00 динара без ПДВ.

Списак јединица локалне самоуправе, врсте и количине опреме која ће бити дата на коришћење, дат је у Табели како следи:

ЈЛС Контејнери 1100Л Канте 240Л
Житорађа 9 7
Бајина башта 18 266
Петровац на Млави 18 45
Књажевац 13 7
Горњи Милановац 27 21
Врањска бања 5 42
Рашка 9 0
Трстеник 13 3
Топола 4 0
Ћићевац 9 175
Бела Паланка 3 185
Кучево 13 70
Кула 3 70
Параћин 9 14
Бела Црква 4 7
Смедерево 45 70
Сента 7 14
Јагодина 36 14
Ћуприја 18 7
Велика Плана 18 7
Смедеревска Паланка 18 7
Лесковац 63 35
Прокупље 18 7
Владичин Хан 9 3
Куршумлија 4 140
Шабац (ЈКП ,,Стари град" Шабац) 18 889
Нова Црња 7 210
Дољевац 9 10
Беочин 4 140
Пријепоље 13 14
Свилајнац 18 28
Бачка Топола 22 0
Пожега 11 280
Бојник 9 3
Тутин 135 1
Ваљево 4 0
Крагујевац 36 70
Крушевац 63 3
Тител 6 112
Алибунар 7 0
Сјеница 21 21
Врбас 9 14
Бољевац 11 21
Стара Пазова 18 14
Аранђеловац 63 70
Нови Пазар 13 0
Лапово 13 490
Бор 18 14
Зубин Поток 27 70
Панчево 99 1,190
Ниш 9 350
Чајетина 54 415
Лозница 9 7
Краљево 27 10
Неготин 9 7
Бач 4 420
Бабушница 4 96
Мајданпек 117 17
Пландиште 1 210
Сремска Митровица 9 560
Зрењанин 18 1
Мионица 9 14
Димитровград 4 21
Алексинац 9 0
Кладово 9 0
Медвеђа 3 3
Сурдулица 12 35
Мерошина 13 0
Чока 4 280
Љиг 54 8
Варварин 32 3
Гаџин хан 9 7
Александровац 9 14
Осечина 9 2
Лајковац 3 21
Прибој 18 35
Ражањ 18 7
М. Зворник 9 0
Сремски Карловци 2 7
Пирот   175
Нови Бечеј 5 0
Сокобања 45 14
Рековац 4 7
Зајечар 4 31
Владичин Хан 9 17
Суботица 13 0
Ужице 27 0
Ариље 6 140
Пожаревац 63 0
Житиште 4 21
Бујановац 22 28
Жагубица 4 14
Ковин 4 1,050
Вршац 3 3
Нови Сад 90 140
Бачка Паланка 4 1
Јагодина 36 14
Бечеј 108 0
Оџаци 14 717
Босилеград 2 7
Власотинце 4 175
Врњачка Бања 18 28
Мало Црниће 4 35
Ада 2 14
Апатин 2 0
Мали Иђош  0 140
Нови Кнежевац 5 7
Чачак ЈКП ,,Комуналац" 27 210
Ириг 27 1
Сомбор 90 1,820
Бачки Петровац 4 5
КЈП ,,Ђунис" Уб 9 0
Блаце 15 182
Свљиг 22 164
Младеновац 45 70
Нова Варош 4 17
Коцељева 0 168