ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2022. годину („Службени гласник РС“, број 110/21) на Разделу 25, Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, Програмска активност 0406-Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, Програмска активност 5003 – Набавка опреме за сакупљање и рециклажу, 512  Економска класификација – машине и алати, опредељена су средства у износу од 360,000,000 динара.

Министарство заштите животне средине је дана 27. децембра 2021. године, на свом званичном сајту објавило Јавни позив локалним самоуправама којим исте позива да доставе податке о својим потребама у вези са опремом за сакупљање отпада, све у циљу унапређења и заштите животне средине на линку https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/poziv-lokalnim-samoupravama-za-prijavljivanje-potreba-u-vezi-sa-opremom-za-sakupljanje-otpada-u-cilju-unapredjenja-i-zastite-zivotne-sredine-u-2022-godini-koja-ce-se-davati-na-koriscenje .

Рок за подношење података је био 29. децембар 2021. године до 10 часова.

На јавни позив одазвало се 115 јединица локалне самоуправе.

На основу исказанх потреба јединица локалних самоуправа, одлучено је да се спроведе  јавна набавка са циљем обезбеђивања тражене опреме за сакупљање и рециклажу отпада.

Средства за финансирање предметне јавне набавке обезбеђена су Законом о буџету за 2022. годину на Разделу 25, Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, финансијским планом Министарства заштите животне средине за 2022. годину као и Планом јавних набавки за 2022. годину, на конту 512100.

Имајући  у виду да се на јавни позив одазвало 115 јединица локалне самоуправе,  а у односу на расположива средства у буџету одлучено је да број камиона који ће се давати на коришћење буде  12, што износи 10 % пријављених потреба, како би се купила и опрема за комунални отпад за којом су у великој мери јединице локалне самоуправе изразиле потребу.

Уговор о куповини опреме за сакупљање и рециклажу отпада-камиона, закључен је 23.02.2022. године-Партија 1, по спроведеном поступку јавне набавке покренутог Одлуком о спровођењу поступка број 404-02-42/21-09 од 18.01.2022. године. Уговор је закључен по основу Одлуке о додели уговора број 404-02-2/2022-09 од 22.02.2022. године, која је објављена на Порталу јавних набавки 22.02.2022.

Укупна количина камиона по конкурсној документацији износила је 12.

Уговорена вредност камиона је 210.000.000,00 динара без ПДВ.

Имајући у виду критеријуме за доделу камиона на коришћење, одлучено је да се камиони доделе јединицима локалне самоуправе које припадају трећем, четвртом и петом степену развијености  и које немају односно имају најмањи број камиона у употреби-функцији у односу на друге јединице локалне самоуправе истог степена развијености.

Јединице локалне самоуправе, којима ће  у складу са критријумима камиони бити додељени на коришћење су:

 

Ћићевац

Бела Паланка

Куршумлија

Бојник

Тутин

Бабушница

Мерошина

Рековац

Ковин

Босилеград

Србобран

Сврљиг

 

Списак јединица локалне самоуправе које су биле пријавиле потребу за камионима као опремом за сакупљање отпада са подацима дат је у Табели ОВДЕ: