INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KAMIONA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KAMIONA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2022. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 110/21) na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 - Ministarstvo zaštite životne sredine, Programska aktivnost 0406-Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Programska aktivnost 5003 – Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu, 512  Ekonomska klasifikacija – mašine i alati, opredeljena su sredstva u iznosu od 360,000,000 dinara.

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 27. decembra 2021. godine, na svom zvaničnom sajtu objavilo Javni poziv lokalnim samoupravama kojim iste poziva da dostave podatke o svojim potrebama u vezi sa opremom za sakupljanje otpada, sve u cilju unapređenja i zaštite životne sredine na linku https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/poziv-lokalnim-samoupravama-za-prijavljivanje-potreba-u-vezi-sa-opremom-za-sakupljanje-otpada-u-cilju-unapredjenja-i-zastite-zivotne-sredine-u-2022-godini-koja-ce-se-davati-na-koriscenje .

Rok za podnošenje podataka je bio 29. decembar 2021. godine do 10 časova.

Na javni poziv odazvalo se 115 jedinica lokalne samouprave.

Na osnovu iskazanh potreba jedinica lokalnih samouprava, odlučeno je da se sprovede  javna nabavka sa ciljem obezbeđivanja tražene opreme za sakupljanje i reciklažu otpada.

Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke obezbeđena su Zakonom o budžetu za 2022. godinu na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 - Ministarstvo zaštite životne sredine, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, finansijskim planom Ministarstva zaštite životne sredine za 2022. godinu kao i Planom javnih nabavki za 2022. godinu, na kontu 512100.

Imajući  u vidu da se na javni poziv odazvalo 115 jedinica lokalne samouprave,  a u odnosu na raspoloživa sredstva u budžetu odlučeno je da broj kamiona koji će se davati na korišćenje bude  12, što iznosi 10 % prijavljenih potreba, kako bi se kupila i oprema za komunalni otpad za kojom su u velikoj meri jedinice lokalne samouprave izrazile potrebu.

Ugovor o kupovini opreme za sakupljanje i reciklažu otpada-kamiona, zaključen je 23.02.2022. godine-Partija 1, po sprovedenom postupku javne nabavke pokrenutog Odlukom o sprovođenju postupka broj 404-02-42/21-09 od 18.01.2022. godine. Ugovor je zaključen po osnovu Odluke o dodeli ugovora broj 404-02-2/2022-09 od 22.02.2022. godine, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki 22.02.2022.

Ukupna količina kamiona po konkursnoj dokumentaciji iznosila je 12.

Ugovorena vrednost kamiona je 210.000.000,00 dinara bez PDV.

Imajući u vidu kriterijume za dodelu kamiona na korišćenje, odlučeno je da se kamioni dodele jedinicima lokalne samouprave koje pripadaju trećem, četvrtom i petom stepenu razvijenosti  i koje nemaju odnosno imaju najmanji broj kamiona u upotrebi-funkciji u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave istog stepena razvijenosti.

Jedinice lokalne samouprave, kojima će  u skladu sa kritrijumima kamioni biti dodeljeni na korišćenje su:

 

Ćićevac

Bela Palanka

Kuršumlija

Bojnik

Tutin

Babušnica

Merošina

Rekovac

Kovin

Bosilegrad

Srbobran

Svrljig

 

Spisak jedinica lokalne samouprave koje su bile prijavile potrebu za kamionima kao opremom za sakupljanje otpada sa podacima dat je u Tabeli OVDE: