INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KAMIONA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

INFORMACIJA O DAVANjU NA KORIŠĆENjE KAMIONA PO OSNOVU JAVNOG POZIVA JEDNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIJAVU POTREBA ZA OPREMOM ZA SAKUPLjANjE OTPADA

Zakonom o budžetu za 2024. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 92/2023) na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 – Ministarstvo zaštite životne sredine, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 512 – mašine i alati, u okviru Programa 0406 – Integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima, Projekat 5003 – Nabavka opreme za sakupljanje i reciklažu, opredeljena su sredstva u iznosu od 499.999.999,99 dinara sa PDV-om.

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 28. decembra 2023. godine, na svom zvaničnom sajtu objavilo Javni poziv lokalnim samoupravama kojim iste poziva da dostave podatke o svojim potrebama u vezi sa opremom za sakupljanje otpada, sve u cilju unapređenja i zaštite životne sredine na linku:  

https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/poziv-lokalnim-samoupravama-za-prijavljivanje-potreba-u-vezi-sa-opremom-za-sakupljanje-otpada-u-cilju-unapredjenja-i-zastite-zivotne-sredine-u-2024-godini-koja-ce-se-davati-na-koriscenje

Rok za podnošenje podataka je 10. januar 2024. godine do 10 časova. Na javni poziv odazvalo se 86 jedinica lokalne samouprave. Na osnovu iskazanih potreba jedinica lokalnih samouprava, odlučeno je da se sprovede javna nabavka sa ciljem obezbeđivanja tražene opreme za sakupljanje i reciklažu otpada.

Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke obezbeđena su Zakonom o budžetu za 2024. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 92/2023) na Razdelu 25, Ministarstvo zaštite životne sredine, Glava 25.0 – Ministarstvo zaštite životne sredine, Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, finansijskim planom Ministarstva zaštite životne sredine za 2024. godinu kao i Planom javnih nabavki za 2024. godinu, na kontu 512119.

Ugovor o javnoj nabavci dobara – oprema za sakupljanje i reciklažu otpada – kamioni, JN broj 1.1.6/24, zaključen je dana 26.03.2024. godine, po sprovedenom postupku javne nabavke pokrenutog Odlukom o sprovođenju postupka broj 000378628 2024 14850 008 002 405 001 42 001  od 07.02.2024. godine. Ugovor je zaključen po osnovu Odluke o dodeli ugovora broj 000378628 2024 14850 008 002 405 001 42 004 od 20.03.2024. godine, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki 22.03.2024. godine. Ukupna količina kamiona i po konkursnoj dokumentaciji iznosila je 18. Ugovorena vrednost opreme je 378.000.000,00  dinara bez PDV.

Kriterijumi za davanje opreme na korišćenje JLS propisani su na sledeći način:

Jedinice lokalnih samouprava koje su prijavile potrebu dobiće na korišćenje opremu – kamione po sledećim kriterijumima (Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 104 od 1. oktobra 2014. godine):

  1. JLS koje su stepen razvijenosti 1. – ne dobijaju;
  2. JLS koje su već dobile kamion od Ministarstva zaštite životne sredine – ne dobijaju;
  3. JLS koje nisu tražile kamion – ne dobijaju;
  4. JLS koje kamion dobijaju od Evropske Unije ili iz drugog izvora – ne dobijaju od Ministarstva zaštite životne sredine;
  5. JLS u stepenu razvijenosti 3. i 4. dobijaju i
  6. Od 2. stepena razvijenosti dobijaju JLS koje imaju jedan ili nijedan ispravan kamion od 16m3 na 25.000 i više stanovnika.

 

Na osnovu iskazanih potreba i navedenih kriterijuma odlučeno je da sledećim jedinicama lokalne samouprave bude dodeljena oprema – kamioni na korišćenje:

Raška

Surdulica

Novi Pazar

Paraćin

Bela Crkva

Nova Crnja

Sokobanja

Žitište

Kladovo

Svilajnac

Knić

Mali Iđoš 

Negotin

Trstenik

Titel

Gornji Milanovac

Temerin

Vrnjačka Banja