„ЗОРКА-ОПЕКА“ д.о.о., огранак Фабрика опеке Доње Црниљево - Захтев за интегрисану дозволу

„ЗОРКА-ОПЕКА“ д.о.о., огранак Фабрика опеке Доње Црниљево - Захтев за интегрисану дозволу

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:                                              

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за интегрисану дoзволу

Обавештавамо Вас да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за интегрисану дозволу од оператера „ЗОРКА-ОПЕКА“ д.о.о., огранак Фабрика опеке Доње Црниљево, број захтева: 353-01-745/2023-05, за рад постројења и обављање активности производње фасадне опеке и клима блокова, на локацији катастарских парцела бр. 1363/1, 1363/5, 1353, део 1362 и 1405/16, КО Доње Црниљево.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Мишљење о поднетом захтеву можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.