„ZORKA-OPEKA“ d.o.o., ogranak Fabrika opeke Donje Crniljevo - Zahtev za integrisanu dozvolu

„ZORKA-OPEKA“ d.o.o., ogranak Fabrika opeke Donje Crniljevo - Zahtev za integrisanu dozvolu

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:                                              

O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za integrisanu dozvolu

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za integrisanu dozvolu od operatera „ZORKA-OPEKA“ d.o.o., ogranak Fabrika opeke Donje Crniljevo, broj zahteva: 353-01-745/2023-05, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje fasadne opeke i klima blokova, na lokaciji katastarskih parcela br. 1363/1, 1363/5, 1353, deo 1362 i 1405/16, KO Donje Crniljevo.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva  u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Mišljenje o podnetom zahtevu možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.