Захтев за ревизију интегрисане дoзволе од оператера ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo Шабац

Захтев за ревизију интегрисане дoзволе од оператера ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo Шабац

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:                                              

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за ревизију интегрисане дoзволе

 

Обавештавамо Вас да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo Шабац, Улица Хајдук Вељкова 1, Шабац, бр. 353-01-02096/2022-03, за рад целокупног постројења и обављање активности производње фосфорних, азотних и калијумових ђубрива (проста или сложена ђубрива вештачка ђубрива) и одлагање или поновно искоришћење опасног отпада са капацитетом који прелази 10 t дневно, на локацији катастарских парцела бр. 6915/26, 6915/29, 6915/35, 6915/36, 6915/37, 6915/39, 6915/40, 6915/41, 6915/47, 6915/51, 6915/64, 6915/68, 6915/69, 6915/73 и 6915/120 КО Шабац.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење о поднетом захтеву можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.