Захтев за издавање нове интегрисане дозволе оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ д.о.о. Шабац

Захтев за издавање нове интегрисане дозволе оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ д.о.о. Шабац

На основу члана 11., 17. и 20. а у вези са чланом 23 Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

 

                                              

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање

нове интегрисане дозволе

 

 

Обавештавамо Вас да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за издавање нове интегрисане дозволе оператера "ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA" доо Шабац, број захтева: 353-01-02096/2022-03, за рад целокупног постројења и обављање активности производње минералних ђубрива, на локацији катастарских парцела бр. 6915/26, 6915/29, 6915/35, 6915/36, 6915/37, 6915/39, 6915/40, 6915/41, 6915/47, 6915/51, 6915/64, 6915/68, 6915/69, 6915/73, 6915/120  КО Шабац.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства https://www.ekologija.gov.rs у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење на поднети захтев можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС'', бр. 135/04, 25/15 и 109/21).