Zahtev za izdavanje nove integrisane dozvole operatera „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. Šabac

Zahtev za izdavanje nove integrisane dozvole operatera „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. Šabac

Na osnovu člana 11., 17. i 20. a u vezi sa članom 23 Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

 

                                              

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje

nove integrisane dozvole

 

 

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za izdavanje nove integrisane dozvole operatera "ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA" doo Šabac, broj zahteva: 353-01-02096/2022-03, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje mineralnih đubriva, na lokaciji katastarskih parcela br. 6915/26, 6915/29, 6915/35, 6915/36, 6915/37, 6915/39, 6915/40, 6915/41, 6915/47, 6915/51, 6915/64, 6915/68, 6915/69, 6915/73, 6915/120  KO Šabac.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva https://www.ekologija.gov.rs u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje na podneti zahtev možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana prijema ovog obaveštenja, u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS'', br. 135/04, 25/15 i 109/21).