Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ИГМ „ОПЕКА“ д.о.о. Смедеревска Паланка

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ИГМ „ОПЕКА“ д.о.о. Смедеревска Паланка

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:  

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ИГМ „ОПЕКА“ д.о.о. Смедеревска Паланка, број захтева: 353-01-02037/2010-02, за рад постројења и обављање активности производње опекарских производа, на локацији у Смедеревској Паланци, ул. Незнаног јунака бб, 11420 Смедеревска Паланка, на катастарским парцелама  1135, 1310/1, 1310/2, 1311, 1138/1, 1138/2, 1138/3, 1138/4, 1138/5, 1139/1, 1139/2, 1139/3, 1140/1 и 1140/2 K.O. Град Паланка 1, на територији СО Смедеревска Паланка. Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул.Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за издавање интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.