Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера Carlsberg  Srbija d.o.o. Челарево

Захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера Carlsberg  Srbija d.o.o. Челарево

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:  

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера Carlsberg  Srbija d.o.o. Челарево, број захтева: 353-01-00489/2019-03, за рад целокупног постројења и обављање активности производње пива, на локацији катастарских парцела бр. 209/1, 209/20, 209/21, 2790/7 и 485 КО Челарево, општина Бачка Паланка. Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.