Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera Carlsberg  Srbija d.o.o. Čelarevo

Zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera Carlsberg  Srbija d.o.o. Čelarevo

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:  

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera Carlsberg  Srbija d.o.o. Čelarevo, broj zahteva: 353-01-00489/2019-03, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje piva, na lokaciji katastarskih parcela br. 209/1, 209/20, 209/21, 2790/7 i 485 KO Čelarevo, opština Bačka Palanka. Uvid u zahtev za izdavanje integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.