"SOJA PROTEIN" д.о.о., Бечеј - Захтев за интегрисану дозволу

"SOJA PROTEIN" д.о.о., Бечеј - Захтев за интегрисану дозволу

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за нову интегрисану дoзволу

Обавештавамо Вас да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за интегрисану дозволу од оператера "SOJA PROTEIN" д.о.о. - Бечеј, број захтева: 353-01-02418/2021-03, за рад целокупног постројења и обављање активности 6.4 б) третман и обрада одређена за производњу прехрамбених производа из биљних сировина са производним капацитетом финалних производа већим од 300 t на дан, на локацији катастарских парцела бр. 23750/1, 23750/4, 23750/7 и 23750/10 КО Бечеј.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Мишљење о поднетом захтеву можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.