"SOJA PROTEIN" d.o.o., Bečej - Zahtev za integrisanu dozvolu

"SOJA PROTEIN" d.o.o., Bečej - Zahtev za integrisanu dozvolu

Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 25/15 i 109/21), daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

o podnetom zahtevu za novu integrisanu dozvolu

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za integrisanu dozvolu od operatera "SOJA PROTEIN" d.o.o. - Bečej, broj zahteva: 353-01-02418/2021-03, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti 6.4 b) tretman i obrada određena za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz biljnih sirovina sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 300 t na dan, na lokaciji katastarskih parcela br. 23750/1, 23750/4, 23750/7 i 23750/10 KO Bečej.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 430, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Mišljenje o podnetom zahtevu možete dostaviti ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.